אודותינו | דקל מצנחי רחיפה

חברתנו מתמחה בהעברת תרבות הפנאי מהקרקע לאוויר.
מטרתנו לאפשר לכל אחד ואחת לחוות את הקסם הייחודי של הרחיפה באוויר.
תחום העיסוק העיקרי שלנו הוא מצנחי רחיפה, טרקטורונים מעופפים וגלשני אוויר ובמסגרתו מתבצעת פעילות של טיסות הכרות וחוויה מכל הסוגים, קורסים, פרסום וצילום אווירי, אירועים ועוד ועוד כיד הדמיון.

 

החברה מנוהלת ע"י מר דרור שדה מוותיקי הענף כשתחת שרביטו צוות מדריכים מהטובים והמובילים בארץ. בצוות מדריכים ותיקים ומנוסים בעלי נסיון ורקע של אלפי שעות טיסה. רמתו המקצועית של הצוות ניכרת בארון הגביעים המלא ובהשיגים המצויינים בהם זכו בתחרויות שונות בארץ ובעולם.

 

החברה משקיעה בציוד חדש ומתקדם ביותר ושמה דגש רב על בטיחות הלקוח. פעילות החברה מגובה בכיסוי ביטוחי מלא.

 

בצוות המדריכים :
עידו צדר
אילן ארז
נימרוד שמחוביץ
אסף ורבין
ארנון לופי

                                                   

 

                                                      תקנון

 כללי

1. טרם רכישת חוויה/שובר חוויה (להלן: "חוויה"), הענקת חוויה לאחר או מימוש חוויה שניתנה לך במתנה, הנך מתבקש לקרוא בעיון את כל תנאי התקנון.

2. התקנון מסדיר את היחסים בין דקל מצנחי רחיפה (להלן: "דקל מצנחי רחיפה") לבין כל מי שירכוש חוויה, יקבל חוויה, יחזיק חוויה, או יעשה שימוש בחוויה (להלן: "הלקוח"), וכמוהו כהסכם מחייב בין דקל מצנחי רחיפה ללקוח.

3. התקנון חל על כל התקשרות בין לקוח לדקל מצנחי רחיפה, בכל דרך רכישה ובכל אמצעי תקשורת.

4. ברכישת חוויה, שימוש בחוויה או שימוש באתר האינטרנט של דקל מצנחי רחיפה הנך מצהיר כי קראת את התקנון ואתה מסכים לתנאיו.

5. תקנון זה גובר על כל פרסום אחר בכתב או בעל-פה, בין אם נעשה על ידי דקל מצנחי רחיפה, בין אם על ידי אחד מספקי החוויה (להלן: "הספק"), ובין אם על ידי כל צד שלישי אחר. לא יהיה תוקף לכל פרסום, מצג או הודעה העומדים בניגוד לתקנון זה, אלא אם הם נעשו בכתב ובחתימת דקל מצנחי רחיפה, ונאמר בהם במפורש כי הם גוברים על תקנון זה.

6. התקנון כתוב בלשון זכר, אך מתייחס לגברים ולנשים כאחד. האמור בלשון יחיד יתפרש גם כרבים ולהיפך.

ביטול או החזרה

7. ביטול עסקה יתבצע בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 והתקנות מכוחו.

 8. מרגע שהלקוח תיאם את מועד החוויה עם הספק/דקל מצנחי רחיפה לא ניתן יהיה להחליף את החוויה, ולא לקבל החזר כספי או זיכוי כלשהו בגינה. שינוי מועד החוויה יתאפשר עד 48 שעות טרום מועד החוויה שנקבע ותואם. אי הגעה, או אי הגעה בזמן המתואם לפעילות, יחייב בכל עלות ההזמנה.

9. החזר כספי או זיכוי יינתן בסך הנומינלי ששולם על ידי הלקוח בפועל.

10. במקרה שהחוויה תבוטל על ידי הספק לאחר תיאום המועד עם הלקוח, בשל מניעה לספק את החוויה במועד, בין היתר, בעקבות מחלה, קלקול, בעיה טכנית, כוח עליון, או כל אירוע חיצוני אחר שאינו בשליטת הספק, תהיה ללקוח אפשרות לתאם מועד חלופי לחוויה, דקל מצנחי רחיפה לא תהיה אחראית לכל הפסד או הוצאה שתגרם ללקוח בקשר עם מקרה שכזה.

מועד החוויה

11. הלקוח אחראי לפנות לדקל מצנחי רחיפה לתיאום מועד החוויה על הלקוח לתאם את מועד החוויה די זמן מראש בהתאם לפרטי החוויה.

12. החוויה תמומש בכפוף לזמינות ולמועדים בהם ניתן לספק את החוויה. 

 תוקף

 

13. מימוש החוויה ייעשה עד למועד הפרטני הנקוב. לאחר מועד זה, חוויה לא תכובד, לא תוחלף ולא יינתן כל זיכוי או החזר כספי בגינה. אין בהחלפת חוויה או באי תיאום מועד חוויה בזמן, כדי להאריך את תוקפה.

חוויה

14. בלא הימצאות פיזית של שובר הלקוח לא יהיה זכאי לקבלת החוויה או שוויה. במקרה של אובדן שובר חוויה, או אם נגנב, נפגם או הושחת, לא יוענק ללקוח פיצוי או זיכוי ודינו של אבדן שובר חוויה כדין אבדן מזומנים.

מזג אוויר

15. ההנאה מחוויות רבות תלויה במזג האוויר. הלקוח אחראי לוודא עם דקל מצנחי רחיפה/ספק, בסמוך למועד קיום החוויה, ערב טרום הפעילות, כי תנאי מזג האוויר מאפשרים את קיום החוויה.

16. אם תיווצר מניעה לספק חוויה בשל תנאי מזג אוויר, יהיה על הלקוח לתאם מועד חלופי לחוויה. דקל מצנחי רחיפה לא תהיה אחראית לכל הפסד או הוצאה שתגרם ללקוח בקשר עם מקרה שכזה.

הגבלות

17. להשתתפות בחלק מהחוויות נדרש שיתוף פעולה פיזי מצד הלקוח. להצלחת הפעילות, יש להשמע להנחיות ולהוראות המדריך. אי ביצוע הוראות עלול לסכן את המשתתפים ובשיקול דעתו של המדריך  להפסיק את החוויה ואף  לבטלה.  

18. ההשתתפות בחלק מהחוויות מוגבלת בגיל, גובה, משקל, מצב בריאותי וכד'. הלקוח אחראי לוודא ישירות עם דקל מצנחי רחיפה והספק, שהוא עומד במגבלות ויכול להשתתף בחוויה.

19. במידה שיחול שינוי במצב הלקוח, אשר ימנע ממנו להשתתף בחוויה, לאחר תיאום מועד החוויה עם הספק, תוך 48 שעות ממועד החוויה המתואמת, לא יהיה הלקוח זכאי לפיצוי או החזר.

20. הלקוח מתחייב למסור לספק ולדקל מצנחי רחיפה כל פרט הקשור במצבו הבריאותי, אשר עשוי להשפיע על יכולתו להשתתף בחוויה. בהזמנת חוויה מסוימת ו/או בהשתתפות בחוויה מצהיר הלקוח, כי מצבו הבריאותי מאפשר לו להשתתף בחוויה ללא כל סיכון, וכי הוא מוותר מראש על כל פיצוי בגין כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה מכך שמצבו הבריאותי לא תאם את אופי החוויה.

 תיאור החוויות

 

21. כל התמונות בפרסומים השונים של דקל מצנחי רחיפה ושל הספקים הן לשם המחשה בלבד, ואין להסתמך עליהן בהזמנת חוויה.

22. דקל מצנחי רחיפה פועלת על מנת שתיאורי החוויות יהיו מדויקים עד כמה שניתן, עם זאת, דקל מצנחי רחיפה מודיעה כי בתיאור החוויות ייתכנו אי דיוקים קלים או טעויות טכניות. הלקוח אחראי לוודא מול דקל מצנחי רחיפה והספק את כל פרטי החוויה, לרבות הפרטים הטכניים הקשורים בה. דקל מצנחי רחיפה לא תהיה אחראית לכל נזק או הוצאה שייגרמו בשל טעויות בהצגת פרטי החוויות.

23. דקל מצנחי רחיפה אינה אחראית למצג כלשהו ממצגיהם של ספקים, בין אם אלה הועברו באמצעותה ובין אם לאו, והספקים אחראים באופן בלעדי לנכונותם ומהימנותם של כל המצגים שהוצגו על ידם. דקל מצנחי רחיפה לא תשא בכל נזק או הוצאה שנגרמו בקשר עם מצגי הספקים.

אחריות

24. דקל מצנחי רחיפה לא תשא באחריות מכל סוג, לגבי מתן שירותי החוויה על ידי ספק, הנאת הלקוח מן החוויה, טיב החוויה, אי ביצוע החוויה, איכות החוויה, משך החוויה, מועד החוויה או כל עניין אחר בקשר עם החוויה, וכל טענה של הלקוח בקשר עם החוויה תופנה לספק בלבד.

25. בתיאום מועד חוויה כלשהי מול ספק, מצהיר ומתחייב הלקוח, כי הוא לא ידרוש מדקל מצנחי רחיפה פיצוי כלשהו בקשר עם החוויה, כי לא תהיינה לו טענות כלשהן כלפי דקל מצנחי רחיפה בקשר עם אספקת החוויה, טיבה, ביצועה, איכותה, או כל עניין אחר הקשרו בחוויה, וכי הוא יראה בספק אחראי בלעדי לשביעות רצונו המלאה מהחוויה.

סמכות

26. על תקנון זה, על רכישת חוויה, ועל כל התקשרות עם דקל מצנחי רחיפה יחול הדין הישראלי בלבד.

27. סמכות השיפוט הייחודית לכל תביעה בקשר עם חוויה ו/או בקשר עם תקנון זה, מסורה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב. 

 

ביטוח   להורדת הפוליסה לחץ כאן

דקל מצנחי רחיפה

 דקל מצנחי 

מבצעים

חוויה של פעם בחיים !


לעוף לעננים ...


מבצע אקסטרים לקיץ


טיסת קרוס קאונטרי


טיסת חוויה עם מדריך


מפסגות ההרים


במצנח רחיפה


דאיה של כשעה באוויר


נוף מדהים


בגובה עוצר נשימה.מתנות


קיץ באוויר


בוא להטיס טרקטורון מעופף.


טיסת חוויה בטרקטורון המעופף


בעל הגאים כפולים


המאפשר לנוסע להשתלב בהטסה.


קורס טייס טרקטורון מעופף


קורס להטסת


מצנח רחיפהטיסות חוויה עם מדריך במצנח ממונע
טיסות חוויה עם מדריך


בהרי הגלילטיסות חוויה


בהזמנה באזורי


הארץ השוניםגלשן ממונע - טרייק


בוא לראות את הגליל ממעוף


הציפור.


טיסת חוויה עם מדריך בגלשן ממונע.חוויה של פעם בחיים !


לעוף לעננים ...


מבצע אקסטרים לקיץ


טיסת קרוס קאונטרי


טיסת חוויה עם מדריך


מפסגות ההרים


במצנח רחיפה


דאיה של כשעה באוויר


נוף מדהים


בגובה עוצר נשימה.מתנות


קיץ באוויר


בוא להטיס טרקטורון מעופף.


טיסת חוויה בטרקטורון המעופף


בעל הגאים כפולים


המאפשר לנוסע להשתלב בהטסה.


קורס טייס טרקטורון מעופף


קורס להטסת


מצנח רחיפהטיסות חוויה עם מדריך במצנח ממונע
טיסות חוויה עם מדריך


בהרי הגלילטיסות חוויה


בהזמנה באזורי


הארץ השוניםגלשן ממונע - טרייק


בוא לראות את הגליל ממעוף


הציפור.


טיסת חוויה עם מדריך בגלשן ממונע.חוויה של פעם בחיים !


לעוף לעננים ...


מבצע אקסטרים לקיץ


טיסת קרוס קאונטרי


טיסת חוויה עם מדריך


מפסגות ההרים


במצנח רחיפה


דאיה של כשעה באוויר


נוף מדהים


בגובה עוצר נשימה.מתנות


קיץ באוויר


בוא להטיס טרקטורון מעופף.


טיסת חוויה בטרקטורון המעופף


בעל הגאים כפולים


המאפשר לנוסע להשתלב בהטסה.


קורס טייס טרקטורון מעופף


קורס להטסת


מצנח רחיפהטיסות חוויה עם מדריך במצנח ממונע
טיסות חוויה עם מדריך


בהרי הגלילטיסות חוויה


בהזמנה באזורי


הארץ השוניםגלשן ממונע - טרייק


בוא לראות את הגליל ממעוף


הציפור.


טיסת חוויה עם מדריך בגלשן ממונע.חוויה של פעם בחיים !


לעוף לעננים ...


מבצע אקסטרים לקיץ


טיסת קרוס קאונטרי


טיסת חוויה עם מדריך


מפסגות ההרים


במצנח רחיפה


דאיה של כשעה באוויר


נוף מדהים


בגובה עוצר נשימה.מתנות


קיץ באוויר


בוא להטיס טרקטורון מעופף.


טיסת חוויה בטרקטורון המעופף


בעל הגאים כפולים


המאפשר לנוסע להשתלב בהטסה.


קורס טייס טרקטורון מעופף


קורס להטסת


מצנח רחיפהטיסות חוויה עם מדריך במצנח ממונע
טיסות חוויה עם מדריך


בהרי הגלילטיסות חוויה


בהזמנה באזורי


הארץ השוניםגלשן ממונע - טרייק


בוא לראות את הגליל ממעוף


הציפור.


טיסת חוויה עם מדריך בגלשן ממונע.חוויה של פעם בחיים !


לעוף לעננים ...


מבצע אקסטרים לקיץ


טיסת קרוס קאונטרי


טיסת חוויה עם מדריך


מפסגות ההרים


במצנח רחיפה


דאיה של כשעה באוויר


נוף מדהים


בגובה עוצר נשימה.מתנות


קיץ באוויר


בוא להטיס טרקטורון מעופף.


טיסת חוויה בטרקטורון המעופף


בעל הגאים כפולים


המאפשר לנוסע להשתלב בהטסה.


קורס טייס טרקטורון מעופף


קורס להטסת


מצנח רחיפהטיסות חוויה עם מדריך במצנח ממונע
טיסות חוויה עם מדריך


בהרי הגלילטיסות חוויה


בהזמנה באזורי


הארץ השוניםגלשן ממונע - טרייק


בוא לראות את הגליל ממעוף


הציפור.


טיסת חוויה עם מדריך בגלשן ממונע.חוויה של פעם בחיים !


לעוף לעננים ...


מבצע אקסטרים לקיץ


טיסת קרוס קאונטרי


טיסת חוויה עם מדריך


מפסגות ההרים


במצנח רחיפה


דאיה של כשעה באוויר


נוף מדהים


בגובה עוצר נשימה.מתנות


קיץ באוויר


בוא להטיס טרקטורון מעופף.


טיסת חוויה בטרקטורון המעופף


בעל הגאים כפולים


המאפשר לנוסע להשתלב בהטסה.


קורס טייס טרקטורון מעופף


קורס להטסת


מצנח רחיפהטיסות חוויה עם מדריך במצנח ממונע
טיסות חוויה עם מדריך


בהרי הגלילטיסות חוויה


בהזמנה באזורי


הארץ השוניםגלשן ממונע - טרייק


בוא לראות את הגליל ממעוף


הציפור.


טיסת חוויה עם מדריך בגלשן ממונע.חוויה של פעם בחיים !


לעוף לעננים ...


מבצע אקסטרים לקיץ


טיסת קרוס קאונטרי


טיסת חוויה עם מדריך


מפסגות ההרים


במצנח רחיפה


דאיה של כשעה באוויר


נוף מדהים


בגובה עוצר נשימה.מתנות


קיץ באוויר


בוא להטיס טרקטורון מעופף.


טיסת חוויה בטרקטורון המעופף


בעל הגאים כפולים


המאפשר לנוסע להשתלב בהטסה.


קורס טייס טרקטורון מעופף


קורס להטסת


מצנח רחיפהטיסות חוויה עם מדריך במצנח ממונע
טיסות חוויה עם מדריך


בהרי הגלילטיסות חוויה


בהזמנה באזורי


הארץ השוניםגלשן ממונע - טרייק


בוא לראות את הגליל ממעוף


הציפור.


טיסת חוויה עם מדריך בגלשן ממונע.חוויה של פעם בחיים !


לעוף לעננים ...


מבצע אקסטרים לקיץ


טיסת קרוס קאונטרי


טיסת חוויה עם מדריך


מפסגות ההרים


במצנח רחיפה


דאיה של כשעה באוויר


נוף מדהים


בגובה עוצר נשימה.מתנות


קיץ באוויר


בוא להטיס טרקטורון מעופף.


טיסת חוויה בטרקטורון המעופף


בעל הגאים כפולים


המאפשר לנוסע להשתלב בהטסה.


קורס טייס טרקטורון מעופף


קורס להטסת


מצנח רחיפהטיסות חוויה עם מדריך במצנח ממונע
טיסות חוויה עם מדריך


בהרי הגלילטיסות חוויה


בהזמנה באזורי


הארץ השוניםגלשן ממונע - טרייק


בוא לראות את הגליל ממעוף


הציפור.


טיסת חוויה עם מדריך בגלשן ממונע.
לפרטים נוספים ויצירת קשר

נא מלאו את הפרטים בטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם

captcha
תמונה אחרת

tranzila